Anteckningar från föräldramötet

Nationella proven

De muntliga proven genomförs under vecka 45-50.

Svenskan består av två delar, dels en kort förberedd redovisning av ett för eleven känt elevnära ämne, dels en gruppdiskussion.

Engelskan består av en muntlig övning där eleverna samtalar med varandra.

Matematiken består av problemlösningsuppgifter där eleverna ska samtala med varandra och resonera kring matematik.

Ingen ledighet kommer att beviljas under den här tiden. Är eleverna sjuka försöker vi styra om så att alla får göra provet, men vid frånvaro vid provtillfället kan vi inte garantera att eleven får genomföra provet, det är till sist ett rektorsbeslut.

Om det uppstår en situation där det inte går att göra jämna grupper kan någon elev få göra provet två gånger.

De skriftliga proven genomförs med, något undantag, på bestämda datum. De har en beräknad tidsåtgång på 40-80 minuter per prov, lite beroende på vilket prov det är.

I flera av ämnena ligger det två prov per dag.

Ledigheter kommer inte att beviljas under provperioderna och vid sjukfrånvaro beslutar rektor om provet får genomföras vid ett senare tillfälle eller inte.

Betyg

Eleverna kommer att få terminsbetyg, det betyder att betyget enbart grundar sig på det betygsunderlag som skapats under terminen.

Betygsunderlag kan vara skriftliga uppgifter, prov, muntliga diskussioner, redovisningar eller byggprojekt.

Är frånvaron från skolan hög kan det saknas betygsunderlag för en rättvis bedömning.

Det är viktigt att eleverna försöker att arbeta ikapp så snart som möjligt efter frånvaro för att inte hamna efter kunskapsmässigt.

En del saker går inte att arbeta ikapp eller ta igen hemma på samma sätt som vi gjort här i skolan.

Om vi misstänker att elevens kunskaper inte kommer att räcka till godkänt betyg i slutet av terminen delas en betygsvarning ut. Det betyder INTE att eleven inte kommer att få betyg utan är just en varning. Eleven RISKERAR att inte nå betygskriterierna till terminsslut.

Betygsvarningar kan grunda sig på det betygsunderlag som inkommit eller på avsaknad av betygsunderlag. Har eleven exempelvis varit mycket sjuk och missat fem av sju slöjdlektioner kan en betygsvarning delas ut på grund av avsaknad av bedömningsunderlag.

Med betygsvarningen ska det följa en plan för vad eleven behöver uppnå för att få betyg i ämnet. Den kan se lite olika ut men vi försöker göra dem så konkreta som möjligt.

När betyg är satt, oavsett vilket betyg det blev, tas varningen bort. Vid behov upprättas sedan en ny betygsvarning.

Matematiken och paniken

Andas och tänk på att de går i sexan, lösningen är ofta ganska enkel. Du själv har genomlevt betydligt högre utbildning än så.

Din matematiska kondition kanske inte är så god som den var förr men du kan säkert lista ut det här.

Ta hjälp av förklaringsrutorna i boken. Ibland kan man behöva titta på flera olika rutor innan man värmt upp hjärnan.

Titta på de filmade genomgångarna i den digitala boken.

Är du för trött? Stressad? Tycker att matematik är avskyvärt svårt? Lägg inte över dina egna känslor på ditt barn utan tänk på att de går i skolan. Hänvisa till lärare och läxhjälp.

Growingminds

Vi tittade även på två av filmerna från Growingminds eftersom Fröken noterat en viss prepubertal aktivitet i klassen och det då är extra viktigt hur vi vuxna förhåller oss till ansvar och uppmuntran.

Övrigt

Eftersom vi nu är betydligt fler lärare om undervisar i klassen kan det ibland bli stökigt att hålla reda på allt. Jag skriver in i kalendern i klassrummet allt jag vet kommer att hända, samma information hamnar även här på bloggen. Men eftersom inte ens jag får reda på allt har vi i klassen pratat om att det är viktigt att eleverna minst en gång i veckan sätter sig ner tillsammans med sina föräldrar eller annan viktig vuxen och går igenom de uppgifter som finns i Classroom. Titta under ”Att göra”-fliken och hjälps åt att göra en planering och skapa en rutin som eleverna sedan kan klara av själva.

Kom ihåg att du som vårdnadshavare alltid har rätt att titta i ditt barns classroom.

Kom även ihåg att coronatesta era barn så snabbt det går. Är de covid-19 fria får de komma tillbaka till skolan så snart de orkar vara här och jobba.

De elever som varit här bör vara klara med sina samtalsmanus nu och det innebär att ni kan sätta igång och boka in samtal med era barn. Känner ni efter samtalet att ni vill prata ytterligare med mig mailar ni bara. Då bestämmer vi om vi tar det via telefon eller om vi har ett möte här på skolan.